Sabtu, 14 Jun 2014

Tujuan Penyelidikan dalam Pendidikan

Seorang pengkaji yang baik dan beretika perlulah terlebih dahulu mengetahui tujuan dia ingin menjalankan sesuatu kajian itu. Hal ini penting supaya kajian tersebut berada pada landasan yang betul dan tidak terpesong. Dalam waktu yang sama, ini dapat mengelakkan pembaziran dari segi masa, tenaga dan wang ringgit kerana kerap bertukar tajuk, objektif atau soalan kajian. Justeru itu terdapat empat tujuan dalam menjalankan penyelidikan dalam pendidikan, iaitu penerokaan, penghuraian, penerangan dan ramalan. (A) Penerokaan - Meneroka bermaksud menjalankan pemeriksaan terhadap sesuatu perkara yang belum jelas. Biasanya kajian dijalankan adalah untuk menerokai apabila ada sesuatu masalah yang masih dalam peringkat awal atau isu yang diterokai itu masih baharu. Justeru amalan meneroka ini digunakan untuk menjawab beberapa soalan yang menggunakan kata tanya seperti apa, mengapa dan bagaimana. Contohnya untuk melihat keberkesanan program Bina Insan Guru kepada guruguru yang sedang mengikuti Program Pensiswazahan Guru (PPG). Kajian boleh dijalankan untuk meneroka apakah masalah yang dihadapi mereka semasa mengikuti aktiviti air dan sebagainya. Jadi, tujuan penerokaan berlaku dalam situasi seperti ini. Maklumat yang terkumpul boleh dijadikan sebagai panduan atau penambahbaikan bagi aktiviti yang sama tetapi kumpulan sasaran yang berbeza pada tahun yang berikutnya. (B) Penghuraian - Tujuan penyelidikan dalam pendidikan yang kedua ialah penghuraian. Apakah yang dimaksudkan dengan penghuraian? Penghuraian bermaksud menerangkan sesuatu perkara atau kejadian secara panjang lebar dan tersusun. Penyelidikan dalam pendidikan dijalankan untuk menghuraikan beberapa perkara yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Antara perkara yang boleh dijalankan untuk tujuan penghuraian ialah seperti sifat murid-murid yang gemar ponteng sekolah, ciri-ciri guru yang ikhlas mengajar di dalam bilik darjah dan sebagainya. Dalam konteks penyelidikan pendidikan untuk bahasa Melayu, elakkan penggunaan bahasa yang berbelit-belit dan terlalu panjang. Ayat yang digunakan pengkaji biarlah ringkas dan tepat tetapi tidak pula mencacatkan huraian yang ingin disampaikan disebabkan huraian yang terlalu ringkas tadi. (C) Penerangan- Tujuan penyelidikan dalam pendidikan yang ketiga ialah menerangkan sesuatu isu atau perkara dari tidak diketahui hingga menjadi diketahui oleh pihak yang memerlukan. Penerangan dari segi bahasa bermaksud menjelaskan sesuatu perkara supaya menjadi jelas dan terang. Justeru, semasa sesuatu kajian itu dijalankan, pengkaji berperanan besar untuk menerangkan atau menjelaskan hasil penemuan atau dapatan kajian kepada umum. Bagi tujuan ini, pengkaji boleh membawa masuk beberapa maklumat sokongan seperti dapatan kajian oleh pengkaji terdahulu sebagai penerangan sampingan yang boleh digunakan untuk mengukuh dan menyokong lagi hujah yang diberi. (D) Ramalan- Tujuan terakhir penyelidikan dalam pendidikan adalah untuk membuat ramalan. Apakah itu ramalan? Meramal bermaksud sesuatu perkara yang menjadi pegangan oleh seseorang untuk melihat nasib atau mengetahui sesuatu yang akan berlaku pada akhir peristiwa. Ramalan juga membawa maksud menduga, mentelah atau meneka yang disertai dengan bukti. Penyelidikan dalam pendidikan juga bertujuan membuat ramalan tentang kesudahan sesuatu isu yang dikaji pada masa-masa akan datang. Contohnya, menjalankan kajian untuk mengetahui sama ada calon siswa guru yang mendapat skor tinggi dalam Ujian Kemasukan Guru ke IPGM merupakan jaminan untuk mereka menjadi seorang guru terlatih yang cemerlang dan terbilang pada masa akan datang atau sebaliknya.