Sabtu, 29 Oktober 2011

BMM3105 - Pembelajaran berasaskan projek

Pembelajaran berdasarkan projek bukan sahaja mampu menjadikan alam pendidikan menjadi lebih berkesan tetapi juga lebih selesa, menarik dan berkualiti. Dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, murid-murid diberi tugasan tertentu sama ada secara individu atau kumpulan dan mengikut tahap kebolehan mereka.


Murid-murid kemudiannya perlu mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber untuk menyiapkan projek yang diberi oleh guru. Laman web guru mata pelajaran atau laman web panitia mata pelajaran boleh digunakan untuk membantu para murid-murid mendapatkan bahan-bahan untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Semasa proses menyiapkan tugasan, murid-murid digalakkan sentiasa berhubung dengan guru.


Guru berperanan sebagai fasilitator dan satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah guru mesti memantau proses penyediaan projek oleh murid-murid secara berterusan. Guru hendaklah mempastikan diri mereka mudah diakses oleh murid-murid pada setiap masa dan untuk tujuan tersebut, penggunaan e-mel boleh dimaksimumkan. Langkah terakhir dalam teknik ini ialah pembentangan hasil tugasan. Komputer boleh digunakan sebagai salah satu alat untuk pembentangan. Semasa pembentangan, rakan-rakan sebaya digalakkan memberi pendapat, pandangan atau mengemukakan soalan. Ini akan menggalakkan pemikiran secara kreatif dan kritis dalam kalangan murid-murid.


Tajuk projek yang boleh diberi oleh guru untuk mata pelajaran Bahasa Melayu ialah menjalankan kajian teks tentang ciri-ciri dan asal usul pantun, syair, gurindam, seloka dan sajak. Projek yang diberi juga boleh berupa kajian kes misalnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid lemah dalam aspek penulisan Bahasa Melayu atau kajian tentang teknik pengajaran yang paling berkesan untuk kemahiran membaca. Projek yang diberi sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah, memerlukan murid-murid menyediakan folio atau buku skrap berdasarkan topik yang diberi oleh guru.