Jumaat, 21 Januari 2011

Nota BM Literasi - Konsep Penulisan

Definisi dan Konsep Penulisan

Menulis ditakrifkan sebagai proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat. Ayat yang disusun ada kalanya panjang dan ada kalanya pendek berdasarkan beberapa urutan yang bermakna yang membentuk teks, nota, draf dan bahan bercetak.
Takrif lain menyebutkan menulis sebagai suatu kegiatan penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun atur menjadi perkataan-perkataan, yang seterusnya membentuk ayat-ayat yang bermakna. Dalam konteks yang lebih luas, penulisan bermaksud penghasilan wacana yang bermakna dan bermaklumat. Oleh itu, kemahiran menulis secara mekanis, iaitu kemahiran membentuk dan menyusun simbol-simbol tulisan tidak selesai pada peringkat itu sahaja. Sebaliknya kemahiran ini akan diteruskan dengan aktiviti mengarang yang memerlukan penggemblengan aspek psikologi dan kognitif. Kamarudin Husin (1999) mentakrifkan penulisan sebagai pelahiran perasaan, fikiran dan idea dalam bentuk grafik. Bentuk-bentuk grafik itu disusun hingga melambangkan bunyi bahasa yang dapat dibaca dan difahami maksudnya.
Rumusannya, kemahiran menulis merupakan satu kemahiran yang paling tinggi dan penting berbanding kemahiran bahasa lain, untuk dikuasai oleh murid-murid bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa tetapi juga untuk beberapa mata pelajaran lain.

3.1.2 Fungsi Menulis

Ada lapan fungsi menulis kepada murid-murid dan guru, iaitu:
1 Memotivasi atau merangsang idea dan perasaan untuk diterjemahkan dalam bentuk tulisan.
2 Menjadikan diri mahir dalam penguasaan tatabahasa dan perbendaharaan kata.
3 Murid-murid berpeluang untuk menerokai pelbagai bidang bahasa.
4 Memperluaskan pengetahuan dan melahirkan idea dalam bentuk penulisan.
5 Menggunakan seluruh anggota mekanis iaitu mata, tangan, akal dan lain-lain untuk merangsang pembelajaran.
6 Melatih murid mengeluarkan pendapat dan idea dalam bentuk tulisan.
7 Melatih murid menyusun huruf supaya menjadi suku kata, perkataan dan ayat.
8 Kepuasan diri kerana boleh mengemukakan idea secara bertulis untuk bacaan generasi akan datang.

3.1.3 Tujuan Menulis

Ada dua tujuan menulis, iaitu serta-merta dan lanjutan. Walau bagaimanapun, tujuan seseorang itu menulis harus dilihat dari aspek kenapa seseorang itu perlu menulis.

Tujuan Serta-merta

1 Mendirikan asas menulis yang cukup kukuh untuk membolehkan murid-murid menulis dengan baik, cekap dan pantas.
2 Membolehkan murid-murid mengeja perkataan dengan pantas dan menyusun ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembacanya.
3 Kanak-kanak mengulangi pelajaran dengan membaca tulisan-tulisan yang tercatat atau membaca buku-buku luar untuk menambah lagi isi bacaannya.
4 Membolehkan murid-murid melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan.
5 Menyuburkan minat suka menulis atau mengarang.
6 Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan.
7 Menyediakan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan.

Tujuan Lanjutan

1 Meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.
2 Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan.
3 Menyediakan murid-murid dengan pengetahuan supaya mereka dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, terutamanya untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat umum.

3.1.4 Jenis Kemahiran Menulis

Terdapat dua jenis kemahiran menulis, iaitu kemahiran menulis secara mekanis dan kedua, kemahiran menulis untuk pelahiran (mental).

1 Kemahiran menulis mekanis
Merupakan kemahiran yang dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Antara aktiviti jenis ini termasuklah membuat corak, menekap dan membentuk huruf.

2 Kemahiran menulis untuk pelahiran (mental)
Merupakan kemahiran menulis yang bertujuan pelahiran. Biasanya dikuasai setelah kanak-kanak memperoleh kemahiran menulis mekanis. Kemahiran ini banyak melibatkan mental dan terbahagi kepada empat bahagian, iaitu penyataan fikiran atau pendapat, pernyataan perasaan, pernyataan kehendak dan terakhir mengeluarkan pendapat yang asli.

3.1.5 Aktiviti Kemahiran Menulis

1 Kemahiran menulis mekanis
(a) Latihan menulis berdasarkan beberapa bentuk geometri dan garisan yang ada mirip bentuk-bentuk huruf. Contohnya bulat (huruf O,D), segi empat sama (huruf H,L), segi tiga (A,V,W), garisan bengkok (S) dan lain-lain.

(b) Latihan menulis huruf daripada gambar. Contohnya bola sepak (O), payung (J), bumbung rumah (A), tangga (H), roti (D), tongkat (T) dan lain-lain.

(c) Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang atau huruf untuk nombor plat kenderaan.

(d) Menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus.

(e) Latihan menulis huruf dalam bentuk suku mudah, iaitu seperti KV atau KVK.

(f) Latihan menamakan gambar secara terkawal. Contohnya A __ A M untuk gambar ayam, B __ L A untuk gambar bola, atau __ U K __ untuk gambar buku.

(g) Latihan menamakan gambar secara bebas, iaitu gambar dan eja.

(h) Latihan menyalin ayat atau frasa.

(i) Latihan menyalin ayat daripada buku teks.

2 Kemahiran menulis untuk pelahiran (mental)

(a) Aktiviti menyalin dan meniru lirik lagu, pantun, resipi masakan, sajak dan lain-lain.

(b) Aktiviti menghasilkan semula tulisan tanpa bahan berbentuk tulisan. Ini boleh dilaksanakan dengan memperdengarkan satu bahan mudah secara lisan menerusi pita rakaman, kemudian meminta murid menulis semula mengikut persepsi ayat sendiri sendiri.

(c) Aktiviti menggabungkan beberapa latihan. Caranya murid dikehendaki menggantikan beberapa perkataan tertentu, frasa atau perenggan dalam cerita yang diperdengarkan. Hal ini bermakna, murid menulis semula cerita atau puisi yang diperdengarkan dengan sedikit pengubahsuaian.

(d) Penulisan berpandu, iaitu murid diminta untuk menyudahkan cerita, memperluaskan perenggan atau ayat mudah dan sebagainya. Latihan pada peringkat ini memerlukan murid untuk bertindak balas secara individu.

(e) Aktiviti penulisan bebas dengan memberikan kebebasan kepada murid-murid mencipta ayat sendiri bagi melahirkan pendapat. Pada peringkat ini, hasil kerja murid lebih panjang dan murid menghasilkan karangan yang lebih kompleks.

3.1.6 Prinsip Pemilihan dan Penyesuaian Bahan Pengajaran Penulisan

Sebelum sesuatu bahan pengajaran dibina, seseorang guru perlu mengambil kira prinsip-prinsip pemilihan dan penyesuaian bahan pengajaran. Secara umumnya prinsip-prinsip yang dimaksudkan itu ialah:
1 Ketetapan maklumat kandungan
2 Ketepatan bahasa dan gaya
3 Sesuai dengan umur, tahap, dan keupayaan murid
4 Sesuai dengan masyarakat, agama dan budaya
5 Sesuai dengan objektif pengajaran
6 Sesuai dengan masa pengajaran
7 Mudah diguna dan dikendalikan

Dalam pengajaran kemahiran menulis, bahan-bahan rangsangan seperti gambar, petikan, rakaman audio (ceramah, ucapan, perbahasan dan sebagainya), rakaman video dan filem sangat sesuai dijadikan bahan pengajaran.

3.2 Aktiviti Pratulisan

Pratulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh murid-murid bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi yang khusus dan boleh diterima oleh kelompok masyarakat. Pada peringkat ini, aktiviti contengan dilakukan atas permukaan benda sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. Peringkat contengan ini berkembang dari membuat contengan bebas hingga peringkat contengan terkawal.

3.2.1 Takrif Pratulisan

Merupakan suatu kemahiran di mana murid-murid telah mempunyai keupayaan menggunakan alat tulis dan mengetahui teknik serta cara gerakan tangan untuk membentuk huruf. Oleh itu, penguasaan kemahiran pratulisan bermaksud seseorang murid itu telah bersedia dari segi fizikal dan mentalnya untuk memulakan penulisan secara mekanis.